BRCA-1 and BRCA-2 (Breast Cancer Gene 1 and 2)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

 ارزیابی خطر ابتلا به سرطان سینه و یا تخمدان

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

- چنانچه جهش BRCA در یکی از اعضای خانواده وجود داشته باشد.

- وجود سابقه خانوادگی بسیار قوی سرطان سینه و/یا تخمدان.

- چنانچه زیر 35 سال به سرطان سینه مبتلا شده اید که گیرنده هورمونی منفی است.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

- نمونه خون

- گاهی اوقات، انواع نمونه های جایگزین مانند سواب دهان یا نمونه تف کردن استفاده می شود.

- هنگامی که فرد برای جهش های BRCA تحت مراقبت بالینی است.

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

 آمادگی خاصی نیاز ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟


کد ژنتیکی ژن‌های BRCA-1 و BRCA-2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا جهش ها (تغییرات) را که به صورت ارثی به سرطان سینه و تخمدان مرتبط هستند، مورد بررسی قرار گیرند. تقریباً 5% از همه سرطان‌های پستان در نتیجه یک جهش ارثی BRCA ایجاد شده‌اند. وراثت چنین جهشی با تشخیص کمتر از حد متوسط سرطان پستان (اغلب، اما نه همیشه زیر 50 سال و گاهی تا 30 سالگی) مرتبط است، به طوری که سابقه خانوادگی قوی سرطان پستان و تخمدان با شروع در سنین جوانی احتمالا جهش BRCA  همراه است.