CA -125

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص سرطان تخمدان 
  • تعیین شدت بیماری و نحوه ی پاسخ به درمان
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • پزشک در صورت وجود سابقه خانوادگی مثبت درخواست انجام آزمایش را می دهد.
  • جهت نظارت بر پاسخ به درمان در موارد بدخیمی های تخمدان و تشخیص عود این سرطان پس از درمان استفاده می شود.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش CA-125 نوعی تست تومور مارکر است. هدف از آزمایش CA-125 اندازه گیری مقدار CA-125 در خون است. اگرچه CA-125 ممکن است در چندین بیماری و انواع مختلف سرطان افزایش یابد، آزمایش CA-125 معمولاً مختص بیماران مشکوک یا تایید شده سرطان تخمدان است.

با این حال این آزمایش به تنهایی نمی‌تواند وجود سرطان تخمدان را تایید کند زیرا در مواردی غیر از سرطان نیز میزان   CA  125افزایش می یابد.

اندومتریوز، بیماری های کبدی و فیبروئید رحم از جمله علل غیر سرطانی افزایش  . هستند CA-125