CA 15-3 & CA 27.29

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • برای نظارت بر پاسخ به درمان سرطان پستان و مشاهده عود بیماری.

     

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که فرد برای درمان سرطان پستان تحت درمان است.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

CA 15-3 پروتئینی است که توسط سلول های طبیعی سینه تولید می شود. در بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان سینه، میزان تولید آنتی ژن CA 15-3 و همچنین دیگر آنتی ژن های سرطانی مرتبط مانند CA 27.29 افزایش می یابد.

لازم به ذکر است که آنتی ژن CA 15-3  عامل ایجاد سرطان سینه نیست، بلکه فقط پروتئینی است که از سطح سلول های سرطانی سینه جدا شده و وارد جریان خون می شود. به همین دلیل CA 15-3  شاخص مناسبی برای مانیتور کردن روند پیشرفت سرطان و ارزیابی میزان اثر بخشی درمان است.