Cancer Antigen 125 - Tumor Marker

AsseyMethod: Chemiluminescence
Abbrevation: CA 125
Sector: Hormone 1
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 1 day at 2-8˚c for longer time at -20˚c
Test Name: Cancer Antigen 125 - Tumor Marker
Normal Range: -

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت مونیتورینگ درمان برای سرطان تخمدان یا تشخیص عود مجدد. برخی اوقات جهت ارزیابی توده واقع در ناحیه لگن ، برای غربالگری زنان بدون علامت توصیه نمیشود. اما برخی اوقات می تواند در افرادی که ریسک سرطان تخمدان در آنها بالاست جهت تشخیص زودرس استفاده می شود.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

پیش از شروع درمان سرطان تخمدان

، در طی درمان و پس از آن، گاهی اوقات زمانی که توده در ناحیه لگن مشاهده می شود و یا زمانی که در معرض ریسک بالای سرطان تخمدان قرار دارید

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

CA-125 

، آنتی ژن پروتئین است که در سطح اغلب سلول های سرطان تخمدان و نه همه آن ها وجود دارد. این امر باعث میشود تست در زمان مناسب به عنوان تومور مارکر موثر واقع شود.

آزمایش CA-125 به اندازه گیری میزان CA-125 موجود در خون می پردازد.

افزایش غلظت مقدار CA-125 ممکن است در زنانی با سرطان تخمدان پدیدار شود.

بنابر این آزمایش ممکن است جهت مونیتورینگ تاثیر درمان و عود مجدد سرطان انجام شود.

به هر حال تمام زنان مبتلا به سرطان تخمدان، افزایش CA-125 را نشان نمیدهند.

سرطان تخمدان همچنین سرطان متداول از لحاظ مرگ و میر در زنان است. بر طبق ACS ( American cancer society) تخمین زده میشود که 22000 مورد جدید هرساله در امریکا شناسایی میشود که 14000 زن بر اثر آن می میرند.

درحال حاضر کمتر از 20% از سرطان های تخمدان در مراحل اولیه قبل از گسترش به خارج از تخمدان تشخیص داده می شوند.

دراین بین تمرینات ورزشی منظم ، معاینات لگنی، آگاهی از سابقه خانوادگی وعلائم از اهمیت زیادی برخوردار است.

CA-125 به عنوان روش غربالگری برای زنانی که علائم سرطان تخمدان ندارند مناسب ارزیابی نمیشود چرا که اختصاصیت چندانی ندارد.

مقادیر کمی از  CA-125 توسط بافت های طبیعی در بدن وبرخی سرطان های دیگر تولید می شود. سطح CA-125 خون ممکن است به دنبال شرایط غیر سرطانی نیز افزایش خفیفی داشته باشد.

ازجمله این شرایط می توان به بارداری و بیماری های التهابی لگن اشاره کرد.