Carcinoembryonic Antigene

AsseyMethod: Chemiluminescence
Abbrevation: CEA
Sector: Hormone 1
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 1 day at 2-8˚c for longer time at -20˚c
Test Name: Carcinoembryonic Antigene
Normal Range: non smokers:up to 5 Smoker:Up to10

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

در درجه اول به منظور مونیتورینگ درمان سرطان شامل پاسخدهی به درمان به عنوان شاخص میزان سرطان یا اندازه تومور و جهت کمک به تشخیص Stage  سرطان.

گاهی اوقات به منظور follow up در افرادی که مبتلا به سرطان هستند ، پس از بهبود سرطان.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که برای شما تشخیص سرطانهای روده بزرگ، پانکراس ،سینه، ریه، تخمدان و تیروئید داده شده است.

زمانی که پزشک شما به سرطان مشکوک است.

زمانی که تحت درمان برای سرطان های فوق هستید جهت تشخیص میزان تاثیر درمان.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

گاهی اوقات از نمونه های دیگر مانند CSF نمونه پرده صفاتی، مایع پلورال میتوان استفاده کرد

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی ژن کارسینو امبریونیک پروتئینی است که در برخی از بافت های جنین در حال رشد وجود دارد.

زمانی که نوزاد متولد میشود CEA به سطح بسیار پایینی افت میکند.

در بالغین به طور طبیعی به مقدار بسیار کم وجود دارد اما در شرایطی نظیر سرطانها این میزان افزایش می یابد. این آزمایش به اندازه گیری میزان CEA در خون جهت ارزیابی و تشخیص سرطان کاربرد دارد.

CEA یک تومور مارکر است اگرچه نظرها بر این بود که CEA مارکر اختصاصی سرطان کولون (روده بزرگ) است.

مطالعات اخیر نشان میدهد که افزایش CEA ممکن است به دلیل طیف وسیعی از سرطان ها باشد.

همچنین CEA می تواند به دنبال برخی شرایط غیر سرطانی نیز افزایش یابد. برای مثال: التهاب، سیروز، زخم معده، کولیت روده، پلیپ رکتال و دربرخی موارد سرطان خوش خیم پستان و در افراد سیگاری.

به همین دلیل به عنوان ابزار مفیدی در تشخیص سرطان ها کاربرد ندارد اما برای پایش روند درمان مناسب است.