Cystatin-C

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت ارزیابی عملکرد کلیه در شرایطی که پزشک آگاه از بیماری کلیوی شماست و یا به آن مشکوک است اما آزمایش های روتین کلیوی گمراه کننده است

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که پزشک شما به کاهش عملکرد کلیه مشکوک است اما نتیجه آزمایش کراتینین سرم گمراه کننده است.

در صورت داشتن سابقه بیماری کلیوی، به عنوان بخشی از ارزیابی دوره ای عملکرد کلیه درخواست می شود.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

Cystatin-C توسط گلومرول ها از خون فیلتر می شوند به سرعت فیلتر شدن مایع فیلتراسیون گلومرولی می گویند.کاهش عملکرد کلیه منجر به کاهش GFR و افزایش Cystatin C و سایر آزمایشات اندازه گیری عملکرد کلیه نظیر Urea و Creatinin می شود. این افزایش سطح زمانی اتفاق می افتد که کلیه ها نتوانند عملکرد مناسب در فیلتراسیون خون داشته باشند و باعث افزایش سطح موارد فوق الذکر در خون می شود.

Cystatin C توسط توبول پروکسیمال بازجذب می شود و در صورت داشتن عملکرد صحیح تولول های پروکسیمال، این ماده در ادرار یافت نمی شود

از سوی دیگر بهبود عملکرد کلیه ها با افزایش GFR و کاهش Cystatin C, Urea, Creatinin  همراه است.

زمانی که عملکرد کلیه ها طبیعی باشدغلظت Cystatin C در خون در یک سطح ثابت باقی می ماند. زمانی که عملکرد کلیه ها با مشکل مواجه می شود این میزان شروع به افزایش می کند و در اغلب مواردافزایش Cystatin C پیش از کاهش عملکرد قابل اندازه گیری کلیه ها اتفاق می افتد.

تغییرات غلظت سرمی Cystatin  C معیار معکوسی از GFR است.  

برخلاف Creatinin، سطح Cystatin C تحت تاثیر حجم عضله، جنسی، سن، نژاد و رژیم غذایی قرار نمی گیرد

سطح سرمی Cystatin C  در تشخیص مراحل اولیه نفروپاتی دیابتی دارای ارزش تشخیصی بالایی است.