D-Dimer

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

 جهت کمک به تشخیص یا حذف بیماری ها و شرایط ترومبوتیک.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائم  DVT (ترومبوز ورید عمقی)، PE (آمبولی ریه) و DIC (انعقاد داخل عروقی منتشر) مشاهده شود.

  • نظارت بر پیشرفت و درمان DIC و سایر شرایط ترومبوتیک.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

D-Dimer یکی از قطعات پروتئینی است که هنگام حل شدن لخته خون در بدن تولید می شود. سطح این پروتئین در خون پس از شکستن لخته می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

تشکیل D-Dimers به سه مرحله نیاز دارد:

  • لخته (انعقاد)
  • تثبیت فیبرین توسط فاکتور XIIIa
  • تجزیه لخته فیبرین (فیبرینولیز) توسط پلاسمین

آزمایشات D-Dimer برای کمک به رد وجود لخته خون نامناسب (ترومبوز) استفاده می‌شود.

سطح D-Dimer در شرایطی از جمله ترومبوز ورید عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE) و انعقاد داخل عروقی منتشر افزایش می یابد.

اندازه‌گیری D-Dimer همچنین ممکن است همراه با دیگر آزمایشات جهت تشخیص انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC)  و نظارت بر اثریخشی درمان آن استفاده می شود.

DIC یک وضعیت پیچیده و گاهی تهدید کننده زندگی است که می تواند از موقعیت های مختلف، از جمله برخی از روش های جراحی، سپسیس، نیش مار سمی، بیماری کبدی و پس از زایمان ناشی شود. سطح D-Dimer به طور معمول در DIC بسیار بالا خواهد بود.