DHEA SO4

AsseyMethod: Chemiluminescence
Abbrevation: DHEA SO4
Sector: Hormone 1
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 2 day at 2-8˚c for longer time at -20˚c
Test Name: DHEA SO4
Normal Range: female:35-430 male:80-560

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت ارزیابی چگونگی عملکرد غده آدرنال ،جهت تشخیص تومور آدرنال ویا سرطان ها، جهت کمک به تشخیص علت وجود صفات مردانه در زنان وبلوغ زودرس در مردان.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

پرمویی در بدن وصورت زنان، آکنه، آمنوره ( عدم وجود سیکل قاعدگی) ، ناباروری در زنان، زمانی که پسر علائم بلوغ زودرس نظیر خشن شدن صدا و رشد عضلانی را نشان دهد.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

(DHEA)Dehydroepiandrosterone Sulfate یکی از هورمون های مردانه (آندروژن) است که در مرد و زن وجود دارد. این تست میزان DHEA در خون را اندازه گیری میکند.

DHEA :

  1. نقش عمده در افزایش صفات ثانویه جنس مردان در طی بلوغ
  2. می توان توسط بدن به آندروژن های قوی تری نظیر تستسترون و آندرستندیون تبدیل شود.
  3. می تواند به هورمون زنانه استروژن تبدیل شود.

  DHEAاغلب به طور اختصاصی توسط غده آدرنال تولید می شود، مقادیر کمی توسط تخمدان در زنان و بیضه در مردان تولید می شود.

آزمایش DHEA تست موثری جهت ارزیابی چگونگی عملکرد غده آدرنال است. تومورهای آدرنال( سرطانی و غیرسرطانی) و افزایش اندازه غده آدرنال (Hyper plasia) می تواند باعث افزایش سطح DHEA شود.

درموارد نادری تومورهای تخمدان می توانند DHEA تولید کنند.

ازدیاد DHEA:

  1. ممکن است در مردان بالغ مورد توجه قرار نگیرد.
  2. می تواند دلیل بلوغ زودرس در پسران نوجوان باشد.
  3. می تواند دلیل عدم قاعدگی منظم و افزایش صفات فیزیکی مردانه درزنان باشد. مانند پرمویی در زنان
  4. می تواند موجب تولد فرزند دختر با دستگاه تناسلی مبهم شود.