Erythropoietin

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص افتراقی انواع مختلف کم خونی.
  • تشخیص افتراقی پلی سیتمی ورا و پلی سیتمی ثانویه.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که افزایش یا کاهش تعداد گلبول های قرمز خون ممکن است ناشی از کاهش تولید گلبول های قرمز باشد.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

اریتروپویتین (EPO) هورمونی است که عمدتاً توسط کلیه ها تولید می شود و مقادیر کم آن توسط کبد ساخته می شود. اریتروپویتین نقش کلیدی در تولید گلبول های قرمز خون (RBCs) ایفا می کند که اکسیژن را از ریه ها به بقیه بدن حمل می کنند.

اریتروپویتین در پاسخ به سطوح پایین اکسیژن خون (هیپوکسمی) توسط کلیه ها تولید و سپس وارد خون می شود. مقدار اریتروپویتین آزاد شده به میزان پایین بودن سطح اکسیژن و توانایی کلیه ها برای تولید اریتروپویتین بستگی دارد.

اریتروپویتین به مغز استخوان منتقل می شود و در آنجا تولید گلبول های قرمز خون را تحریک می کند. این هورمون برای مدت کوتاهی فعال است و سپس از طریق ادرار از بدن دفع می شود.

با افزایش سطح اکسیژن خون به حد طبیعی یا نزدیک به حد طبیعی، کلیه ها تولید اریتروپویتین را کاهش می دهند.

با این حال، اگر کلیه ها آسیب دیده باشند و اریتروپویتین کافی تولید نکنند، گلبول های قرمز بسیار کمی تولید می شود و در نتیجه فرد دچار کم خونی می شود. مشابه همین اتفاق زمانی که مغز استخوان نتواند به تحریک اریتروپویتین پاسخ دهد، رخ می دهد و فرد دچار کم خونی می شود، مانند برخی از اختلالات مغز استخوان یا بیماری های مزمن مانند آرتریت روماتوئید.

آزمایش اریتروپویتین معمولاً برای پیگیری نتایج غیرطبیعی در شمارش CBC ، مانند کاهش تعداد RBC و هموگلوبین و هماتوکریت پایین، تجویز می ‌شود.

در صورت بیماری مزمن کلیوی آزمایش اریتروپویتین برای ارزیابی توانایی مداوم کلیه ها به منظور تولید اریتروپویتین کافی تجویز می شود.

گاهی ممکن است آزمایش اریتروپویتین در پیگیری نتایج CBC که افزایش تعداد گلبول های قرمز را نشان می دهد برای کمک به تشخیص انجام شود. آزمایش ممکن است به بررسی علت تولید بیش از حد گلبول های قرمز (پلی سیتمی یا اریتروسیتوز) که می تواند به علت تولید بیش از حد اریتروپویتین است یا علل دیگر (از جمله جهش JAK2، اختلال مغز استخوان) صورت گیرد.