Factor V Leiden

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تعیین حضور جهش ارثی در فاکتور V که خطر ابتلا به ترومبوآمبولی وریدی را افزایش می دهد از جمله ترومبوز وریدی عمقی (DVT) یا ترومبوآمبولی وریدی (VTE)

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • لخته خون بدون دلیل خصوصا در افراد زیر 50 سال

  • ترمبوز

  • دوره های مکرر DVT یا VTE

  • سابقه خانوادگی برای DVT

     

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

فاکتور V Leiden یک اختلال انعقادی خون است که در نتیجه ی ایجاد جهش در یکی از فاکتورهای خون به نام V      Leiden  روی داده و باعث افزایش غیر طبیعی ایجاد لخته و انسداد عروق می گردد. در بسیاری از افراد دارای این اختلال، ایجاد لخته ی غیر طبیعی هرگز اتفاق نمی افتد ولی در برخی موارد وجود این جهش آثار زیان باری بر سلامت فرد خواهد داشت.

در هر دو جنس مشاهده می شود اما زنان در مواقع بارداری و یا در وضعیت دریافت استروژن بیشتر در V Leiden جهش

 معرض ایجاد لخته های غیر طبیعی می باشند.

در چنین افرادی مصرف داروهای ضد انعقاد می تواند بسیار موثر باشد.

در اغلب افراد بدون علامت است اما ایجاد ترومبوز می تواند به عنوان اولین نشانه این اختلال  V Leiden وجود جهش

تلقی شود.

به طور طبیعی ایجاد لخته جهت ممانعت از خون ریزی در موارد آسیب به عروق ایجاد می شود. انعقاد از طریق واکنش

 شیمیایی بین پلاکت ها و فاکتورهای انعقادی انجام می شود. فاکتورهای ضد انعقاد از تشکیل بیش از حد لخته جلوگیری می

 کنند.

V Leiden  سبب حفظ تعادل در مکانیسم انعقاد می گردند. شکستن فاکتور V پروتئین های ضد انعقاد با شکستن فاکتور

  افزایش می یابد.V Leiden است در نتیجه احتمال لخته شدن خون در افراد دارای فاکتور V سخت تر از شکستن فاکتور

امکان ابتلا به این جهش را افزایش می دهد همچنین این جهش در نژاد اروپایی وسفید  V Leiden سابقه خانوادگی

پوست بیشتر گزارش شده است.

بسیاری از زنان دارای جهش فاکتور V دوران بارداری طبیعی را سپری خواهند کرد اما این جهش می تواند سبب افزایش

خطر سقط جنین و سایر عوارض دوران بارداری مانند فشار خون دوره بارداری (پره اکلامپسی)، رشد آهسته جنین و جدایی

زود هنگام جفت از دیواره رحم شود.