Ferritin

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت کمک به ارزیابی سطح آهن ذخیره در بدن

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که پزشک به فقر آهن و یا ازدیاد آهن در بدن شما مشکوک شود.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ممکن است بنابردرخواست پزشکتان از شما خواسته شود تا 12 ساعت ناشتایی را رعایت نمایید

 

 

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

در سلول ها آهن متصل به صورت متصل با پروتئین ذخیره می شود.

این حالت ترکیبی Ferritin و Heamosiderin نامیده می شود

عمده ذخیره فریتین (Ferritin) در کبد استاما در مغز استخوان، طحال و عضلات نیز وجود دارد. مقادیر کمی از فریتین نیز در گردش خون وجود دارد

غلظت فریتین در جریان خون میزان آهن ذخیره شده در بدن را نشان می دهد