Ferritin

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت کمک به ارزیابی سطح آهن ذخیره در بدن

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که پزشک شما به فقر آهن یا ازدیاد آهن در شما مشکوک است

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ممکن است به درخواست پزشک از شما خواسته شود تا 12 ساعت ناشتایی را رعایت نمایید.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

در سلول، آهن به صورت متصل به پروتئین ذخیره می شود. این فرم ترکیبی Ferritin و Heamosiderin  نامیده می شود.

عمده ذخیره فریتین در کبد است اما در مغز استخوان، طحال و عضلات نیز وجود دارد. مقادیر کمی از فریتین در گردش خون نیز وجود دارد. غلظت فریتین در جریان خون میزان آهن ذخیره شده در بدن را نشان می دهد. چنانچه ذخیره آهن در فریتین بیش از ظرفیت آن باشد ترکیبی از آهن با فسفات و هیدروکسید تشکیل می شود که به آن Heamosiderin می گویند

زمانیکه  بار آهن بدن به مقادیری بیش از میران طبیعی افزایش یابد Heamosiderin اضافی در کبد و قلب انباشته می شود. این ازدیاد مقدار آهن ممکن است باعث تخریب این اندام ها و ازکار افتادن آن ها شود.

Heamosiderin همچنین در نتیجه متابولیسم غیرطبیعی فریتین نیز اتفاق می افتد.