FTA- ABS

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  تشخیص سیفلیس مادرزادی در اطفال
  • تشخیص آنتی بادی های اختصاصی ترپونمایی

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • بررسی حضور آنتی‌بادی‌های علیه باکتری ترپونما پالیدوم (Treponema pallidum)
  • تشخیص و تاًیید موفقیت درمان بیماری سیفلیس
     
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
  • CSF
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

تست جذب آنتی بادی فلورسنت ترپونمال  (FTA-ABS)حساس ترین و بهترین تست تائیدی در تمام مراحل سیفلیس است. آنتی بادی های FTA-ABS در سیفلیس اولیه سریعتر افزایش می یابند. در سیفلیس دیررس، تقریباً یک سوم از بیماران ممکن است VDRL یا RPR غیر واکنشی داشته باشند. بنابراین، اگر فرد مشکوک به سیفلیس دیررس باشد و VDRL یا RPR غیر واکنشی داشته باشد، FTA-ABS باید انجام شود. این آزمایش برای عفونت سیفلیس هم حساس و هم اختصاصی است.

همچنین در بررسی مایعات مغزی نخاعی از بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی، تست‌های هماگلوتیناسیون FTA- ABS، VDRL و Treponema pallidum را انجام می دهند. زیرا تست FTA-ABS بر روی مایع مغزی نخاعی به عنوان یک استاندارد شناخته نمی شود.