Haptoglobin

AsseyMethod: Nephelometry
Abbrevation: Haptoglobin
Sector: Serology
SampleType: S
S.Vol: 0.5
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 1 week at 2-8˚c for longer time at -20˚c
Test Name: Haptoglobin
Normal Range: 0.3-2

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص و ارزیابی آنمی همولایتیک

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

این آزمایش زمانی که بیمار علائم و نشانه های آنمی همولایتیک مانند رنگ پریدگی، خستگی، ضعف، نفس تنگی، تغییر رنگ ادرار به علت وجود هموگلوبین و RBC در ادرار، تپش قلب و یرقان

علاوه بر نشانه های بالینی، زمانیکه تست های آزمایشگاهی دیگر نشان دهنده آنمی همولایتیک باشند این آزمایش درخواست می گردد. مانند بیلی روبین بالا، وجود هموگلوبین در ادرار، کاهش تعداد RBC در خون و افزایش فعالیت آنزیم LDH

داروهایی مانند آندروژن ها وکورتیکواستروئیدها باعث افزایش مقدار هاپتوگلوبین می شود.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این آزمایش میزان هاپتوگلوبین در خون را اندازه گیری می کند. هاپتوگلوبین یکی از پروتئین هایی است که توسط کبد تولید می شود. هدف این پروتئین یافتن و اتصال به هموگلوبین های آزاد در خون است. این مجموعه پیچیده به سرعت در جریان خون توسط کبد پاکسازی شده و آهن آن مجددا به جریان خون باز می گردد.

هموگلوبین پروتئینی است که به انتقال اکسیژن در بدن می پردازد و به طور طبیعی در گلبول های قرمز یافت می شود (RBC)
به جز مواقعی که
RBC تخریب شده و هموگلوبین آزاد می شود، مقدار کمی نیز هموگلوبین آزاد در خون وجود دارد.

زمانی که تعداد زیادی از RBC ها تخریب شود. غلظت هاپتوگلوبین در خون موقتا کاهش می یابد. چراکه مصرف هاپتوگلوبین فراتر از میزان تولید کبد است. افزایش تخریب RBC می تواند به دلیل شرایط ارثی و یا اکتسابی باشد که موجب همولیز RBCها می شود. دلایل این همولیز عبارتند از:

واکنش به انتقال خون، مصرف برخی داروها، استفاده از دریچه قلب مصنوعی و ...

همولیز اکتسابی همچنین ممکن است به دلیل عدم عملکرد مناسب سیستم ایمنی و تخریب سلول های خودی اتفاق افتد. بیماری کبدی نیز ممکن است باعث کاهش سطح هاپتوگلوبین شود.

زمانیکه گلبول های قرمز تخریب شوند، هاپتوگلوبین به هموگلوبین آزاد شده در طی این تخریب متصل می شود و تشکیل کمپلکس هموگلوبین-هاپتوگلوبین را می دهد که توانایی عبور از گلومرول کلیه را ندارد.

در نتیجه به نظر می رسد وظیفه اصلی هاپتوگلوبین جلوگیری از دفع هموگلوبین از کلیه باشد تا فرد دچار فقر آهن نشود. از سوی دیگر هاپتوگلوبین با جذب آهن (که یکی از موارد مورد نیاز جهت رشد باکتری است) مانع از زشد باکتری ها می شود.