Hepatitis B surface Antigen (HBsAg)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

- جهت تشخیص و نظارت بر روند درمان هپاتیت B

- جهت بررسی میزان ایمنی حاصل شده پس از تزریق واکسن علیه هپاتیت B 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

- در صورت ارتباط با افراد آلوده به ویروس

-در صورت وجود علائم عفونت به ویروس هپاتیت B

- در صورت ابتلا به بیماری مزمن کبدی 

- جهت سنجش میزان آنتی بادی بعد از تزریق واکسن

- بررسی نوزاد متولد شده از مادر مبتلا به HBV

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

آمادگی خاصی نیاز ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این آزمایش رایج ترین و راحت ترین آزمایش هپاتیت B است و اولین آزمایشی است که در صورت ابتلای فرد نتیجه اش غیر نرمال می شود.
HBs Ag قبل از شروع علائم بالینی افزایش می یابد، در هفته اول علائم به اوج خود می رسد و زمانی که زردی فروکش می کند به حالت عادی باز می گردد.
به صورت کلی میزان این Ag نشان دهنده عفونت فعال توسط HBV است. چنانچه سطح این آنتی ژن در خون پایدار باشد، بیمار ناقل هپاتیت فعال مزمن در نظر گرفته می شود.