Hepatitis B Testing

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

در درجه اول برای غربالگری تشخیص عفونت حاد یا مزمن ویروس هپاتیت B (HBV)، تشخیص عفونت قبلی با ویروس و گاهی به منظور مونیتورینگ درمان این آزمایش انجام می شود.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • زمانیکه در معرض خطر HBV  قرار دارید و یا علائمی از هپاتیت مانند زردی دازید
  • زمانیکه افزایش غیر قابل توضیح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در خون داشته و یا اینکه داروهایی مانند داروهای شیمی درمانی  که سیستم ایمنی را سرکوب می کند مصرف می کنید.
  • زمانی که تحت درمان HBC و یا HCV قرار دارید.
نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

هپاتیت B، عفونت کبدی ناشی از ویروس هپاتیت B (HBV)  می باشد.  الگوی نتایج آزمایش می تواند آلودگی با عفونت فعال  فعلی، قرار گیری در معرض ویروس در گذشته و یا نتیجه واکسیناسیون و مصونیت را مشخص کند.

هپاتیت یک بیماری است که با التهاب  و گاهی اوقات بزرگ شدن کبد مشخص می شود. یکی از علل هپاتیت عفونت ویروسی است. HBV یکی از 5 ویروس  هپاتیت است که تاکنون شناحته شده است که موجب آلودگی کبد می شود.

HBV از طریق تماس با خون و مایعات بدن  فرد آلوده پخش می شود. به عنوان مثال به اشتراک گذاشتن سوزن آلوده  برای مصرف مواد مخدر و تماس جنسی محافظت نشده می تواند عامل انتقال ویروس باشد.

مادر باردار در زمان تولد و یا شیردهی می تواند عفونت را به نوزاد منتقل کند. با این حال این ویروس می تواند تا 7 روز در خون خشک شده خارج از بدن، زنده بماند و با اشتراک گذاشتن مواردی مانند تیغ یا مسواک فرد آلوده منتقل شود.

واکسن های موثر هپاتیت B از سال 1981 موجود می باشد.  عفونت ناشی از ویروس هپاتیت B  می تواند از خفیف تا شدید متغیر باشد. گاهی اوقات HBV مزمن منجر به عوارض جدی مانند سیروز یا سرطان کبد می شود.