H.pylori Stool

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  تشخیص آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری
  • نظارت بر پاسخ به درمان
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • در صورتی که فرد در حال حاضربه زخم معده مبتلا است و یا در گذشته به زخم معده مبتلا شده باشد.
  • جهت اطمینان از عدم حضور هلیکوباکتر پیلوری پس از درمان
نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه مدفوع

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

امادگی خاصی نیاز ندارد.