Human Epidermal growth factor Receptor 2 (HER2)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت تشخیص سرطان سینه
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • جهت تشخیص مناسب بودن درمان با هرسپتین 

  •  تعیین پیشرفت روند بیماری

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • بیوپسی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (HER2) قبلا  HER2/neuنامیده می شد. یک گلیکوپروتئین گذرنده از غشا با فعالیت تیروزین کینازی است که به خانواده گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی EGFR/ErbB تعلق دارد. این گیرنده ها نوعی سیتوکین هستند و در کنترل رشد و تمایز سلول های اپیتلیال ضروری می باشند.

گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال ( EGFR) پروتئین سرتاسری غشایی است که در بسیاری از سرطان ها بیان بیش از حد آن مشاهده می شود. فعال سازی پیام رسانی EGFR  در سلول های سرطانی ارتباط مستقیم با افزایش تکثیر سلولی، رگ زایی و متاستاز دارد. افزایش سیگنالینگ در این گیرنده‌ها با بروز تعداد فراوانی از سرطان‌ها نقش دارد.

ژن  HER2پروتئینی است که در سطح تمام سلول‌های پستان یافت می‌شود وبا در رشد طبیعی سلول در ارتباط است.

بیان نابجای پروتئین HER2 با برخی از آدنوکارسینوم ها از جمله سرطان سینه، تخمدان، آندومتر، دهانه رحم و همچنین سرطان ریه، مری، معده و مثانه در ارتباط است. به همین دلیل، HER2 یک هدف مهم پیش آگهی برای درمان انواع مختلف سرطان است.

در برخی سرطان‌ها، به‌ ویژه سرطان سینه، ژن HER2 جهش می‌یابد و کپی‌های اضافی از ژن را می‌سازد. بنابراین پروتئین HER2 بیش از حد تولید می‌ شود که باعث تقسیم سریع و رشد سلول ها می شود.

بیان بیش از حد HER2 در درجه اول به تقویت ژن HER2 نسبت داده می شود که موجب فعال شدن سیگنالینگ پایین دست HER2 می گردد.

آزمایش HER2 جهت بررسی نمونه‌ای از بافت تومور به منظور تشخیص HER2 مثبت یا منفی است.

سرطان هایی با سطوح بالای پروتئین HER2 به عنوان HER2 مثبت شناخته می شوند. همچنین سرطان هایی با سطوح پایین پروتئین به عنوان HER2 منفی شناخته می شوند. حدود 20 درصد از سرطان های سینه HER2 مثبت هستند. سرطان‌های HER2 مثبت نسبت به سایر انواع سرطان پستان سریع‌تر رشد و گسترش می‌یابند. در حدود 1 مورد از هر 5

همه سرطان‌های تهاجمی پستان باید از نظر HER2 روی نمونه بیوپسی یا زمانی که تومور با جراحی برداشته می‌شود، آزمایش شوند.

ژن HER2 برای رشد سرطان سینه مهم است، این منجر به توسعه داروی تراستوزوماب، هرسپتین و سایر درمان‌های هدفمند شد که بقای زنان مبتلا به سرطان سینه HER2 مثبت را بهبود بخشید.