Human epididymis protein 4 (HE4)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص زود هنگام سرطان تخمدان
  • نظارت بر روند پیشرفت و عود بیماری
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • آزمایش HE4 همراه با CA-125 و سایر ارزیابی‌های بالینی جهت تشخیص سرطان تخمدان اپیتلیال به کار می رود.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

پروتئین اپیدیدیم انسانی 4 (HE4)  پروتئینی است که توسط اکثر سلول‌های سرطان تخمدان اپیتلیال تولید می‌شود، اما نه همه انها. آزمایش HE4 میزان پروتئین اپیدیدیم انسانی 4 را در خون اندازه گیری می کند.

افزایش قابل توجه غلظت HE4 اغلب در خون زنی که سرطان تخمدان اپیتلیال دارد، دیده می شود. آزمایش HE4 ممکن است برای نظارت بر اثربخشی درمان، برای عود یا پیشرفت سرطان استفاده شود اما برای غربالگری زنان بدون علامت سرطان تخمدان توصیه نمی شود.

سرطان تخمدان پنجمین علت شایع مرگ ناشی از سرطان در زنان است. سرطان اپیتلیال تخمدان شایع ترین نوع سرطان تخمدان است.

انواع مختلفی از سرطان تخمدان اپیتلیال وجود دارد، از جمله: سروزی، آندومتریوئید، موسینوس و سلول شفاف که سروز شایع ترین آنهاست. برخی مطالعات نشان داده‌اند که HE4 در بیش از 90% سرطان‌های سروزی، اپیتلیال تخمدان، آندومتریوئید و حدود 50% تومورهای سلول شفاف افزایش می‌یابد، اما معمولاً در سرطان‌های موسینوس افزایش نمی‌یابد. بنابراین، HE4 برای نظارت بر بیماران مبتلا به انواع دیگر سرطان تخمدان، مانند تومورهای موسینوس یا سلول ژرم استفاده نمی شود.

در حال حاضر روش قابل اعتمادی برای تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان در زنان بدون علامت وجود ندارد. کمتر از 20% از سرطان های تخمدان در مراحل اولیه قبل از انتشار به خارج از تخمدان یافت می شوند. یکی از دلایل ناشناخته ماندن آنها این است که علائم سرطان تخمدان نسبتاً غیر اختصاصی است. در این میان، معاینات فیزیکی منظم، معاینه لگن و آگاهی از سابقه خانوادگی و علائم مهم است.

پروتئین اپیدیدیم انسانی 4 همراه با CA-125 برای نظارت بر زنانی مبتلا به سرطان تخمدان اپیتلیال که درمان شده اند، استفاده می شود. برای اینکه HE4 به عنوان تومور مارکر مفید باشد، باید قبل از درمان افزایش یابد. CA-125 ابزار اولیه مورد استفاده برای نظارت بر سرطان تخمدان بوده است، اما در همه سرطان‌ها افزایش نمی‌یابد، ممکن است در مراحل اولیه سرطان افزایش قابل توجهی نداشته باشد، و در شرایط غیر سرطانی نیز افزایش یابد. به این دلایل، جامعه پزشکی به جستجوی نشانگرهای تومور حساس تر و خاص تر ادامه می دهد.

از HE4 به عنوان بخشی از الگوریتم خطر بدخیمی تخمدان (ROMA)  استفاده می شود.. این محاسبه نتایج HE4، CA-125 و وضعیت یائسگی یک زن را در یک نمره عددی ترکیب می کند. نمره ROMA می تواند به یک پزشک قبل از جراحی برای کمک به تعیین اینکه آیا یک توده در لگن احتمالاً بدخیم است یا خیر کمک کند.