Inhibin-A

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت غربالگری سندرم داون بعد از هفته 14 حاملگی 
  • مانیتورینگ بیماران مبتلا تومورهای موسینوس اپیتلیال تخمدان و تومورهای سلول گرانولوزا.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • غربالگری سرم مادر در سه ماهه دوم بارداری به منظور تشخیص سندرم داون (تریزومی 21) و سندرم ادوارد (تریزومی 18)
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • ناشتایی لازم نست.
  • فقط بعد از هفته 14 حاملگی انجام می شود.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

Inhibin يك گليكوپروتئين است که توسط سلول های سرتولی در مردان و از سلول های گرانولوزا در زنان ترشح می شود. که سنتز و آزادسازی هورمون محرک فولیکول را در غده هیپوفیز مهار می کند و محتوای هورمون آزاد کننده LH هیپوتالاموس را کاهش می دهد.

این گلیکوپروتئین شامل دو زيرواحد آلفا و بتا است. زیر واحد آلفا با ساب‌یونیت بتا ترکیب شده و Inhibin A (ßA)  یا     Inhibin B (ßB)  ساخته می‌شود.

Inhibin از تخمدان‌ها و جفت ترشح مي‌شود و در دوره های ابتدایی بارداری میزان ترشح آن زیاد می شود. در واقع با بارداری ترشح این گلیکوپروتئین ها افزايش مي‌يابد، این افزایش در سه ماهه اول بارداری بسیار مشهود است و در سه ماهه دوم روند ترشح آن  كاهش می یابد و سپس در سه ماهة سوم مجدداً افزايش می یابد و در هنگام زایمان به بالاتربن سطح خود می رسد.

Inhibin A در دوران بارداری توسط جفت ساخته می شود و شکل مولکولی غالب Inhibin در گردش خون مادر از هفته 4 بارداری است. با وجودی که عملکرد دقیق آن مشخص نیست اما براساس مطالعات صورت گرفته سطح آن می تواند مارکر بهتری برای عملکرد جفت نسبت به گنادوتروپین جفتی انسانی به دلیل نیمه عمر کوتاهتر آن باشد.

Inhibin A، hCG ، AFP همراه با استریول غیر کونژوگه (uE3) به عنوان آزمایش غربالگری چهارگانه سرم مادر شناخته می شود که جهت بررسی تریزومی 21 است. این آزمایش معمولاً بین 15 تا 22 هفته انجام می شود.

کاربردهای بالینی احتمالی برای اندازه گیری Inhibin A در اوایل بارداری می تواند در پیش بینی سقط جنین، سندرم داون، پره اکلامپسی و محدودیت رشد جنین در سه ماهه اول و/یا دوم قبل از شروع علائم بالینی باشد.