Inhibin-B

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • ارزیابی قدرت باروری در زنان و مردان
  • کمک به تشخیص و مانیتورینگ بیماران مبتلا تومورهای مخاطی اپیتلیال تخمدان و تومورهای سلول گرانولوزا
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که زنان و مردان مشکل ناباروی دارند.
  • پیش از انجام روش های کمک باروری.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

Inhibin يك گليكوپروتئين است که توسط سلول های سرتولی در مردان و از سلول های گرانولوزا در زنان ترشح می شود. که سنتز و آزادسازی هورمون محرک فولیکول را در غده هیپوفیز مهار می کند و محتوای هورمون آزاد کننده LH هیپوتالاموس را کاهش می دهد.

این گلیکوپروتئین شامل دو زيرواحد آلفا و بتا است. زیر واحد آلفا با ساب‌یونیت بتا ترکیب شده و Inhibin A (ßA)  یا     Inhibin B (ßB)  ساخته می‌شود.

Inhibin از تخمدان‌ها و جفت ترشح مي‌شود و در دوره های ابتدایی بارداری میزان ترشح آن زیاد می شود. در واقع با بارداری ترشح این گلیکوپروتئین ها افزايش مي‌يابد، این افزایش در سه ماهه اول بارداری بسیار مشهود است و در سه ماهه دوم روند ترشح آن  كاهش می یابد و سپس در سه ماهة سوم مجدداً افزايش می یابد و در هنگام زایمان به بالاتربن سطح خود می رسد.

Inhibin B عمدتاً از طریق رشد فولیکول های آنترال که به FSH پاسخ می دهند، تولید می شود. همانطور که فولیکول به رشد خود ادامه می دهد و زیاد می شود، ترشح Inhibin B کاهش می یابد.

با کاهش تعداد فولیکول های آنترال در طول پیری، سطح Inhibin B کاهش می یابد. بررسی های صورت گرفته در زنان نشان می دهد که کاهش ترشح Inhibin B با افزایش سطح FSH موجب کاهش کیفیت تخمک و پتانسیل باروری می شود. همچنین، Inhibin B برای پیش بینی ذخیره تخمدان استفاده می شود. 

طی آزمایشات صورت گرفته، یک سال قبل از یائسگی Inhibin A و  Inhibin B قابل تشخیص نبوند. ناپدید شدن این هورمون های پپتیدی پیش بینی کننده مهم، برای نزدیک شدن به یائسگی است.

Inhibin  نیز به عنوان یک تومور مارکر ، دارای حساسیت بالا و ویژگی خاصی برای تومورهای سلول گرانولوزا در زنان یائسه ( با ovarectomy دو طرفه) است .مقادیر Inhibin  در طی چرخه قاعدگی در نوسان است و در زنان قبل از یائسگی باید با احتیاط بررسی شود. در مردان ، Inhibin B  میزان آسیب به اپیتلیوم های تولید کننده گامت را پس از پرتودرمانی بیضه نشان می دهد و یک فاکتور پیش آگهی برای بهبودی بعدی اسپرماتوژنز است. تعیین ترکیبی FSH ، LH  و Inhibin B منجر به ارزیابی قابل توجهی از عملکرد بیضه نسبت به تعیین تنها FSH و LH می شود.

اندازه گیری Inhibin B توأم با Inhibin A در تشخیص تومورهای تخمدانی بکار می رود. در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان سطحInhibin A  مدت کوتاهی پس از عمل جراحی کاهش می یابد و بیماران طی بهبودی سطوح طبیعی Inhibin A را نشان می دهد. در صورتی که بیماری عود کند، مجدد سطح   Inhibin A پیش از ظهور علائم بالینی، در خون افزایش می یابد.