Kappa-Lambda

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص و پایش اختلالات پلاسماسل ‌ها مانند مولتیپل میلوما، آمیلوئیدوز اولیه و بیماری‌های مرتبط با آن
  • پایش اثربخشی درمان در اختلالات پلاسماسل
نمـونـه مـورد نیـاز؟

خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این آزمایش به نام زنجیرهای سبک آزاد ، SFLC ، FLC  و زنجیره های سبک کاپا و لامبدا شناخته  می شود. تست اندازه گیری زنجیره های آزاد سرم و نسبت کاپا/لامبدا به همراه یک آزمایش الکتروفورز پروتئینی زمانی که فرد علائم و نشانه هایی مربوط به اختلالاتی در پلاسماسل ها دارد، پیشنهاد می شود. اختلالات پلاسماسل ها بااستفاده از آزمون الکتروفورز پروتئین سرم و ادرار  (SPEP/UPEP) و ایمنوفیکسیشن (IEF) تشخیص داده می شود.

زنجیره های سبک آزاد پروتئینهائی هستند که توسط پلاسما سل ها تولید  شده و در ترکیب با پروتئینهای دیگر ایمونوگلوبولینها را تشکیل می دهند. بطور نرمال، بخشی از زنجیره های سبک تولید شده توسط پلاسما سل ها، با زنجیره های سنگین ترکیب نشده و وارد جریان خون می شوند . نتایج زنجیره سبک ایمونوگلوبولین (کاپا و لامبدا) اغلب به همراه نتایج تست الکتروفورز پروتئین ارزیابی می شود .

این آزمایش برای کمک به تشخیص، و پایش اختلالات پلاسماسل ‌ها (دیسکاسیوس) مانند مولتیپل میلوما، آمیلوئیدوز اولیه و بیماری‌های مرتبط با آن و یا پایش اثربخشی درمان این بیماری ها است.