Lactate Dehydrogenase (LDH)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص انفارکتوس میوکارد و کبدی
  • تشخیص بیماری های کبدی
  • تشخیص کم خونی
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

لاکتات دهیدروژناز (LDH) یا لاکتیک اسید دهیدروژناز یک آنزیم است و تقریباً در تمام بافت‌های بدن، از جمله در قلب، کلیه‌ها، ریه‌ها، عضله اسکلتی، مغز، کبد و RBC ها یافت می‌شود.

LDH در سرتاسر بدن وجود دارد در نتیجه سطوح LDH تام نمی تواند شاخص اختصاصی برای یک بیماری خاص و یا نشان دهنده ی آسیب یک عضو خاص باشد.

معمولاً غلظت LDH در خون پایین است، اما در صورتی که سلول های حاوی LDH آسیب می بینند یا از بین می روند، LDH به جریان خون آزاد می شود و باعث افزایش سطح آن در خون می شود.

در حال حاضر، استفاده اصلی از LDH به عنوان یک شاخص کلی از وجود و شدت آسیب حاد یا مزمن بافتی است. همچنین ممکن است از ایزوآنزیم های LDH برای کمک به تعیین اندام هایی استفاده شود که احتمالاً درگیر هستند.

آزمایش LDH اغلب با سایر آزمایش‌ها مانند CK و CK-MB ، ALT، AST ، تروپونین و میوگلوبین به عنوان تست های مکمل برای کمک به تشخیص و نظارت بر انفارکتوس میوکارد استفاده می‌شوند.