Lipase

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص پانکراتیت
  • تشخیص بیماری های لوزالمعده
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  •  هنگامی که فرد علائم بیماری های لوزالمعده مثل درد شدید شکم، تب، کاهش اشتها یا تهوع داشته باشد.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

سطوح افزایش یافته لیپاز در خون می تواند نشانه ای از التهاب پانکراس باشد که پانکراتیت نامیده می شود.

لیپاز آنزیمی است که توسط پانکراس تولید می شود و به هضم چربی ها کمک می کند. لیپاز معمولاً در خون به مقدار کم وجود دارد اما هنگام آسیب به سلول های پانکراس یا انسداد در مسیر بین پانکراس و روده کوچک (علت سنگ یا تومور) مقادیر بیشتری از لیپاز وارد جریان خون می شود. از آنجایی که لیپاز از طریق کلیه دفع می شود بنابراین سطوح افزایش لیپاز در بیمارانی با نارسایی کلیه نیز دیده می شود.

علاوه براین میزان لیپاز در عفونت و یا انسداد گوارشی نیز افزایش می یابد. با این وجود افزایش سطح لیپاز در بیماری های غیر پانکراسی 3 برابر کمتر از افرادی با پانکراتیت است.

آزمایش آمیلاز در تشخیص پانکراتیت حساس تر از آزمایش لیپاز است. از سوی دیگر آزمایش لیپاز برای بیماری های پانکراس، به ویژه برای پانکراتیت حاد و پانکراتیت حاد الکلی، اختصاصی تر از آمیلاز است. افزایش لیپاز معمولاً نشان دهنده مشکل در پانکراس است. ارزیابی نتایج دو آزمایش با هم به تشخیص یا رد پانکراتیت و سایر شرایط کمک می کند.