Lithium

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • نظارت بر اختلال دو قطبی از جمله افسردگی
  • ارزیابی سمیت دارو
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • نظارت بر روند درمان لیتیوم
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • نمونه گیری 12 ساعت پس از مصرف آخرین دوز دارو صورت می گیرد.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

لیتیوم نوعی داروی تثبیت کننده خلق و خو است که برای درمان اختلال دو قطبی تجویز می شود. تاثیر این دارو بسیار آهسته است و ممکن است چندین هفته طول بکشد تا اثرات آن در فرد مشاهده شود.

پزشکان از این آزمایش برای تعیین دوز مناسب لیتیوم که به عنوان "محدوده درمانی" شناخته می شود، در درمان علائم اختلال دو قطبی استفاده می کنند.

میزان لیتیم خون بطور منظم باید کنترل شود و درطول درمان باید حفظ شود. مقدار کم آن موثر نبوده و مقدار زیاد آن با مسمومیت همراه است.

مسمومیت با لیتیوم زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار زیادی از دارو مصرف شود یا دارو در بدن تجمع پیدا کند. مسمومیت با لیتیوم از جمله اثرات نوروتوکسیک شدید آن می تواند با سطح سرمی طبیعی لیتیوم اتفاق افتد مواردی از مسمومیت حاد ممکن است همراه با سطح سرمی بالای لیتیوم بدون شواهد بالینی از اثرات نوروتوکسیک باشد.

آزمایش لیتیوم همچنین می تواند برای نظارت بر تغییرات سلامت در طول زمان و نحوه پاسخ به درمان استفاده شود.