Microalbumin(MA)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • غربالگری  جهت تشخیص زودهنگام بیماری کلیوی که در نتیجه دیابت یا فشار خون بالا (فشار خون بالا) ایجاد می شود.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • پس از تشخیص دیابت یا فشارخون بالا
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • ادرار
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش میکروآلبومین ادرار آزمایشی برای تشخیص سطوح بسیار کمی از پروتئین اصلی خون (آلبومین) در ادرار است. آزمایش میکروآلبومین برای تشخیص علائم اولیه آسیب کلیه در افرادی که در معرض خطر ابتلا به بیماری کلیوی هستند استفاده می شود.

تست ادرار نسبت کراتینین-میکروآلبومین روشی برای بررسی مقادیر بسیار کمی از پروتئین آلبومین در نمونه ادرار است.

میکروآلبومینوری به غلظت آلبومین در ادرار اطلاق می شود که بیشتر از حد طبیعی است اما با آزمایش معمول پروتئین قابل تشخیص نیست. به طور معمول، فقط مقادیر کمی آلبومین از طریق گلومرول های کلیوی فیلتر می شود و آن مقدار کم نیز می تواند توسط لوله های کلیوی دوباره جذب شود.

اما هنگامی که افزایش نفوذپذیری گلومرولی آلبومین بر قابلیت باز جذب لوله ای غلبه کند، آلبومین در ادرار ریخته می شود. قبل از این مرحله از بیماری یک دوره میکروآلبومینوری است که به طور معمول تشخیص داده نمی شود. بنابراین MA

نشانه اولیه بیماری کلیوی است.

آزمایش نسبت کراتینین-میکروآلبومین مقدار آلبومین را با مقدار کراتینین موجود در ادرار مقایسه می کند. این روش دقیق تری برای اندازه گیری میزان آلبومین در ادرار است. آزمایش نسبت کراتینین میکروآلبومین اغلب برای بررسی علائم بیماری کلیوی در افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به آن هستند، اما علائمی ندارند، استفاده می شود.