NSE tumor marker

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص سرطان سلول کوچک ریه (SCLC)
  • تشخیص نوروبلاستوما و کارسینوئیدها  
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • مونيتورينگ پاسخ به درمان SCLC
  • بررسی عود مجدد SCLC
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
  • CSF
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

انولاز اختصاصی نورون (NSE)  یک نشانگر بسیار اختصاصی برای نورون ها و سلول های عصبی غدد محیطی است.

NSE یک ایزوآنزیم اختصاصی سلولی آنزیم گلیکولیتیک است که تبدیل فسفوگلیسرات به فسفوئنول پیروات را کاتالیز می کند. این آنزیم در سلول های عصبی غدد درون ریز و جذب پیش ساز آمین و سلول های دکربوکسیله شده(APUD)  وجود دارد. افزایش غلظت NSE در بیماران مبتلا به نوروبلاستوما، سرطان سلول کوچک ریه ، کارسینوم غدد پانکراس، کارسینوم مدولاری تیروئید، فئوکروموسیتوم و سایر تومورهای عصبی غدد درون ریز و ملانوم مشاهده می شود.

NSE به عنوان یک مارکر با ارزش  برای سرطان سلول کوچک ریه (SCLC)  است و میزان آن اغلب در SCLC افزایش می یابد اما میزان آن به ندرت در بیماران مبتلا به non-SCLC افزایش می یابد.

سطوح NSE در بیماران SCLC با درجه تومور، درجه متاستاز و پاسخ به درمان مرتبط است. همچنین سطوح NSE گاهی اوقات در اختلالات خوش خیم مانند پنومونی و بیماری های خوش خیم کبد صفراوی افزایش می یابد.