Nuclear Matrix Protein 22 (NMP22)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص سرطان مثانه
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • پیگیری عود مجدد سرطان مثانه
  • بررسی هماچوری
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • ادرار
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

سرطان مثانه یکی از شایع ترین سرطان هایی است که در سرتاسر جهان رخ می دهند. NMP22 (پروتئین ماتریکس هسته ای 22) یک بیو مارکر ادراری غیر تهاجمی در تشخیص سرطان مثانه است.

این پروتئین هنگام تقسیم سلولی، بر تقسیم سلولی صحیح نظارت دارد و در صورتی که مرگ سلولی و آپوپتوز افزایش یابد (تومورهای دستگاه ادراری)، میزان این پروتین نیز افزایش می یابد.

مطالعات نشان می دهند که سطوح ادراری NMP22 در بیماران مبتلا به سرطان مثانه ممکن است بیشتر از سطح آن

در افراد سالم باشد.

 NMP22جهت تشخیص زود هنگام کارسینوم سلول مثانه در بیماران مبتلا به هماچوری (وجود خون در ادرار) یا سایر نشانه های در معرض خطر بدخیمی استفاده می شود.

تشخیص زودهنگام سرطان مثانه در درمان موثر آن نقش اساسی دارد.