Osmotic fragility

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  جهت ​​​​​​​بررسی نواقص مربوط به گلبول های قرمز
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • ارزیابی موارد مشکوک به کم‌خونی همولیتیک اسفروسیتوز ارثی (HS) و تائید آن.
  • ارزیابی استوماتوسیتوز ارثی، لیپتوسیتوز همراه با بیماری کبدی، آنمی میکروسیتیک هیپوکرومیک ( نظیر  فقر آهن) و فقر آنزیم پیروات کیناز.

  • ارزيابي حالات هموليتيک ايمني.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش شکنندگی اسمزی (OF) به منظور بررسی نواقص گلبول های قرمز به کار می رود.

تست شکنندگی اسمزی جهت کمک به تشخیص بیماری های ارثی تالاسمی و اسفروسیتوز (کم خونی همولیتیک ارثی) استفاده می شود.