Procalcitonin

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص سپسیس.
  • تشخیص افتراقی عفونت های باکتریایی از غیر باکتریایی.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • بررسی پیشرفت سپسیس.
  • مونیتورینگ پاسخ به درمان.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

پروکلسی تونین (PCT) نشانگر اولیه، حساس و اختصاصی عفونت های باکتریایی است. PCT یک پلی پپتید پرو-هورمون کلسی تونین است، هورمونی که توسط سلول های تیروئید سنتز می شود و در هموستاز کلسیم نقش دارد.

PCT در مقادیر بسیار کم در خون افراد سالم گردش می کند. تولید آن می تواند توسط اندوتوکسین های باکتریایی تحریک شود. افزایش سطح پروکلسی تونین با شدت عفونت ارتباط دارد (تا 10000 برابر).

آزمایش PCT سطح پروکلسی تونین خون را در موارد مشکوک به عفونت های باکتریایی، انگلی یا قارچی اندازه گیری می کند. سطح PCT به طور قابل توجهی در عفونت های باکتریایی سیستمیک و سپسیس افزایش یابد اما سطح آن در طول عفونت های ویروسی افزایش نمی یابد.

سایر شرایط نیز می توانند پروکلسی تونین را در خون افزایش دهند، اما معمولاً پروکلسی تونین فقط خفیف تا متوسط ​​افزایش می یابد. نمونه هایی از این شرایط عبارتند از آسیب بافتی ناشی از حوادثی مانند تروما، جراحی، پانکراتیت، سوختگی، شوک قلبی (مربوط به حمله قلبی)، رد حاد پیوند عضو و درگیری کلیه در عفونت های دستگاه ادراری در کودکان.

علاوه بر این بررسی سطح PCT برای تشخیص سپسیس و عفونت های باکتریایی شدید در مراحل اولیه و تمایز بین عفونت باکتریایی و سایر علل غیر باکتریایی علائم و نشانه ها در یک فرد به شدت بیمار مفید است.