Progestrone

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص ناباروری
  • تشخیص حاملگی خارج رحم و سقط جنین
  •  بررسی خونریزی غیرطبیعی رحم

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • تشخیص مشکلات باروری 

  • بررسی و کنترل بارداری های پرخطر

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • وریدی خون
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

آمادگی خاصی نیاز نیست.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

پروژسترون یک هورمون استروئیدی است که نقش اصلی آن کمک به آمادگی بدن زن برای بارداری است که در ارتباط با چندین هورمون زنانه دیگر کار می کند. این آزمایش سطح پروژسترون خون را اندازه گیری می کند.

اثر عمده پروژسترون القای توسعه فاز ترشحی آندومتر در پیش بینی لانه گزینی تخمک بارور شده است. به طور معمول، پروژسترون پس از تخمک گذاری توسط جسم زرد تخمدان ترشح می شود.

سطح پروژسترون سرم در نیمه دوم چرخه تخمک گذاری به طور قابل توجهی افزایش می یابد. به طور معمول، نمونه خون گرفته شده در روزهای 8-21 چرخه قاعدگی افزایش زیادی در سطح پروژسترون را در نمونه دوم نشان می دهد که حاکی از  وقوع تخمک گذاری است. این اطلاعات برای زنانی که مشکلات بارداری دارند بسیار مفید است.

در هفته های اول بارداری، پروژسترون توسط جسم زرد ترشح می شود. پس از آن جفت شروع به ساختن پروژسترون می کند و در طول بارداری میزان آن افزایش می یابد.

تکرار تست برای مونیتورینگ وضعیت جفت در بارداری های پرخطر استفاده می شود.

پروژسترون نیز در مردان تولید می شود اما در سطح بسیار پایین تر. عملکرد آن شامل رشد اسپرم است.