Prolactin

AsseyMethod: Chemiluminescence
Abbrevation: PRL.
Sector: Hormone 1
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 1 week at 2-8˚c for longer time at -20˚
Test Name: Prolactin
Normal Range: Female: 64-620

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

کمک به تشخیص جریان غیرقابل توجیه شیر مادر، (galactorrhea) ، ترشحات غیر طبیعی از پستان، عدم و یا قاعدگی نامنظم، باروری در زنان و مردان، کمک به تشخیص دلیل بی میلی جنسی، تشخیص ومونیتورینگ تومور هیپوفیز که ترشح کننده پرولاکتین است.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که شما علائم افزایش پرولاکتین نظیر مشکلات دید و سردرد داشته باشید، درطی درمان ناباروری، مونیتورینگ و پیگیری Macro prolactin،کمبود تستسترون در مردان، تشخیص و مونیتورینگ درمان تومور هیپوفیز.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

حداقل 4-3 ساعت از زمان بیدارشدن فرد گذشته باشد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

پرولاکتین هورمونی است که اولین نقش آن ایجاد شیر درسینه مادر است.

به طور طبیعی درزنان درطی بارداری و پس از تولد نوزاد میزان آن افزایش می یابد.

به طور طبیعی مقدارآن در مردان و زنان غیرباردار پایین است.

این تست به اندازه گیری میزان پرولاکتین درخون می پردازد.

پرولاکتین توسط بخش جلویی غده هیپوفیز تولید می شود.

عضوی به اندازه انگور که در بخش پایینی مغز قرار گرفته است.

دوپامین مغز وهورمون استروژن ساخته و آزاد شدن پرولاکتین را از غده هیپوفیزکنترل می کند.

درطی بارداری هورمون های پرولاکتین،استروژن و پروژسترون اندازه سینه را افزایش داده و موجب تولید شیر درسینه می شود. پس ازتولد نوزاد پرولاکتین به شروع و تنظیم تولید شیر کمک می کند. چنانچه زنی شیردهی نداشته باشد سطح پرولاکتین آن به زودی به میزان قبل از بارداری باز میگردد.

یکی ازعلل شایع در افزایش سطح پرولاکتینProlactinoma  است. تومورغده هیپوفیز که باعث تولید بیش ازحد پرولاکتین می شود.

Prolactinoma یکی از عمده ترین انواع تومورهای هیپوفیزاست که اغلب خوشخیم است. این تومورها بیشتر درزنان دیده می شود اما درمردان نیز وجود دارد.

 

 

چنانچه غده هیپوفیز قدامی ویا توموربه طور قابل توجهی بزرگ شود میتواند به عصب بینایی فشار وارد کند و باعث سردرد و مشکلات بینایی شود.

همچنین می تواند با سایر هورمونهایی که توسط غده هیپوفیز تولید میشود تداخل پیدا کند. در زنان Prolactinoma می تواند علت ناباروری و قاعدگی نامنظم باشد. درحالیکه درمردان این تومورها با کاهش عملکرد جنسی و تمایل جنسی همراه است.

درصورت عدم درمان Prolactinoma ممکن است باعث آسیب به بافت های اطراف شود.