PTH(Parathyroid Hormone)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • بررسی سطح کلسیم در مشکلات پاراتیروئید

  • ارزیابی عملکرد غده پاراتیروئید

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  •  تعیین عملکرد غدد پاراتیروئید.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش PTH اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

PTH در پاسخ به هیپرکلسمی توسط غده پاراتیروئید ترشح می شود. این تست در تشخیص هیپرپاراتیروئیدیسم و ​​تشخیص غیر پاراتیروئید از پاراتیروئید ناشی از هیپرکلسمی مفید است.

افزایش سطح PTH در نارسایی مزمن کلیوی، سندرم سوء جذب ، کمبود ویتامین D و مبتلایان به هیپرپاراتیروئیدیسم مشاهده می شود. عوامل موثر برکاهش سطح PTH عبارتند از:

  • مبتلایان به هیپوپاراتیروئیدیسم
  • تومورهای متاستاتیک استخوان
  • سارکوئیدوزیس
  • مسمومیت با ویتامین D
  • milk-alkali syndrome

اندازه گیری همزمان کلسیم سرم با PTH مهم است. اکثر آزمایشگاه‌ها دارای یک نوموگرام  PTH/Caهستند که نشان می‌دهد چه سطحی PTH برای هر سطح کلسیم طبیعی در نظر گرفته می‌شود.