Thyroglobulin

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • نظارت بر درمان برخی از انواع سرطان تیروئید و عود بیماری

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • قبل، بعد و پس از اتمام درمان سرطان تیروئید

  • قبل و بعد از درمان با ید رادیواکتیو

  • در فواصل زمانی مختلف برای نظارت بر عود بیماری

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.

  •  پیش از انجام آزمایش از مصرف داروهای مربوط به تیروئید خودداری نمائید.

  •  پیش از انجام آزمایش از مصرف مکمل های غذایی غنی از بیوتین نیز خودداری شود.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

تیروگلوبولین (Tg) پیش ساز پروتئینی هورمون تیروئید است و توسط سلول های طبیعی، سلول های تمایز یافته و سلول های سرطانی تیروئید ساخته می شود. از آنجایی که تیروگلوبولین تنها توسط سلول های تیروئید ساخته می شود، به عنوان یک نشانه  مفید برای وجود یا عدم وجود سلول های تیروئید، به ویژه پس از جراحی سرطان تیروئید است.

تیروگلوبولین در همه افراد سالم تولید می‌شود و به طور معمول سطح آن در خون پایین است. افزایش سطح تیروگلوبولین در سرطان تیروئید و بیماری های خوش­خیم تیروئیدی (گریوز، تیروئیدیت حاد، تیروئیدیت هاشیموتو) افزایش می ‌یابد. بنابراین، هم یک شاخص غیر اختصاصی اختلال در عملکرد تیروئید است و هم یک تومورمارکر است. سطح افزایش یافته آن نه تنها بیانگر پیشرفت یا عود مجدد بیماری است بلکه در بیماری های خوش خیم تیروئیدی نیز دیده می شود.