Total iron-binding capacity (TIBC)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • ارزیابی سطح ذخایر آهن
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک به دلیل شرایط مختلف مشکوک است که سطح آهن در بدن بسیار زیاد یا خیلی کم است.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

ظرفیت اتصال کل آهن (TIBC) آزمایشی جهت بررسی میزان کمتر یا بیش از حد نرمال در خون است. آهن از طریق اتصال به پروتئین ترانسفرین در خون حرکت می کند.

TIBC  مقدار کل آهنی را که می تواند توسط پروتئین های موجود در خون متصل شود را اندازه گیری می کند. از آنجایی که ترانسفرین پروتئین اولیه متصل به آهن است، آزمایش TIBC یک روش برای اندازه گیری غیرمستقیم میزان ترانسفرین در دسترس است. با وجودی که TIBC بازتابی از مقدار ترانسفرین موجود است، TIBC و ترانسفرین یکی نیستند.

ظرفیت اتصال غیراشباع آهن (UIBC) این آزمایش ظرفیت ذخیره ترانسفرین را تعیین می کند، یعنی بخشی از ترانسفرین که هنوز با آهن اشباع نشده است.

آزمایش ترانسفرین، ظرفیت اتصال کل آهن  (TIBC)و یا ظرفیت اتصال آهن غیراشباع  (UIBC)ممکن است همراه با سایر آزمایشات آهن برای ارزیابی میزان آهن در گردش خون و همچنین ظرفیت کل خون برای انتقال آهن مورد استفاده قرار گیرد.

تفسیر این نتایج با هم به شناسایی کمبود آهن، کم‌خونی فقر آهن یا آهن بیش از حد در بدن کمک می کند.