Urea

AsseyMethod: Photo Colorimetric
Abbrevation: Urea
Sector: Biochemistry
SampleType: S
S.Vol: -
Transport: at 2-8˚c, -20˚c
Storage: 1 week at 2-8˚c for longer time at -20˚
Test Name: Urea
Normal Range: 17-43

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت ارزیابی سلامت کلیه ها، کمک به تشخیص بیماری های کلیوی، مونیتورینگ اثر بخشی دیالیز و دیگر درمان های وابسته به آسیب و بیماری های کلیوی.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

به عنوان بخشی از پنل متابولیک پایه ای در طی چکاب کلی، زمانی که علائم و نشانه هایی مبنی بر وجود نارسایی ویا بیماری های کلیوی دارید، در فواصل منظم هنگامیکه به دلیل بیماری و یا آسیب کلیوی تحت درمان هستید.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

Urea (اوره) یکی از مواد دفعی است که در طی متابولیزه شدن پروتئین به آمینو اسید (ساختارهای تشکیل دهنده پروتیین) توسط کبد ساخته میشود. در طی این فرایند ammonia تولید می شود که میزان سمیت آن کمتر از urea است. این آزمایش میزان نیتروژن اوره خون (BUN) را اندازه گیری می کند.

محاسبه نسبت Creatinine/BUN به تشخیص میزان پیشرفت بیماری کمک می کند.

نیتروژن از مواد تشکیل دهنده Ammonia و Urea است.

Urea اوره توسط کبد ایجاد شده و از همین طریق به جریان خون آزاد می شود.

اوره از کبد شکل میگیرد و توسط آن به جریان خون آزاد شده وبه کلیه ها انتقال می یابد، جایی که خارج از خون فیلتر شده و در ادرار آزاد می شود.

از آنجا که این یک روند مداوم است، معمولا ذرات کوچک اما پایدار ازت اوره در خون وجود دارد. زمانی که کلیه ها نتوانند مواد دفعی را خارج از خون فیلتر کنند به دلیل بیماری یا آسیب سطح Urea در خون افزایش می یابد.

اغلب بیماری ها و یا شرایطی که بر روی عملکرد کلیه و یا کبد تاثیر گذارند توانایی تاثیر گذاری بر میزان اوره خون را دارند.

اگر مقادیر زیادی اوره توسط کبد تولید شود ویا کلیه ها به درستی کار نکنند و در فیلتر کردن ضایعات از خون مشکل داشته باشند سطح اوره در خون افزایش می یابد.

چنانچه آسیب یا بیماری های قابل توجه کبد تولید اوره را مهار کند ممکن است سطح BUN  کاهش یاد.