Urine cytology

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص مشکلات مربوط به مثانه
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک براساس علائم موجود به مشکلات مثانه مشکوک می گردد.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • ادرار
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

سیتولوژی بررسی تک سلولی از بافت ها یا مایعات بدن است.

در معاینه سیتولوژی ادرار، پزشک با مشاهده سلول‌های جمع‌آوری‌شده در زیر میکروسکوپ می تواند به نوع سلول های حذف شده در ادرار و همچنین ناهنجاری های خاص موجود در این سلول ها پی ببرد. این آزمایش معمولاً عفونت، بیماری التهابی دستگاه ادراری، سرطان یا شرایط پیش سرطانی را بررسی می کند.

این روش با بیوپسی متفاوت است، زیرا به جای تکه‌هایی از بافت حاوی خوشه‌های سلولی، تک تک سلول‌ها را بررسی می‌کند.