ایمونوالکتروفورز

الکتروفورز کپیلاری از برترین روش های جداسازی سریع و دقیق جهت تحلیل مولکولها در یک میدان الکتریکی است.

این روش جدیدترین روش معرفی شده توسط FDA به منظور شناسایی کمی هموگلوبین است که می تواند در تشخیص تالاسمی به کار رود.

آزمایشگاه فردا مجهز به نسل سوم سیستم های تمام اتوماتیک Capillary 3 Sebia بوده که قادر به انجام تست های HbA1C، بررسی واریانت های مختلف هموگلوبین، پروتئین های سرم و ادرار و آزمایش ایمونوالکتروفورز می باشد.

بخش ایمونوالکتروفورز

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا