بیوشیمی

این آزمایشات اغلب برای آنالیز مایعات بدن از جمله سرم، پلاسما، Csf و ادرار استفاده می‌شود که در آن غلظت مواد شیمیایی مورد نظرشامل الکترولیت ها، چربی ها، پروتئین ها، گلوکز و ... اندازه‌گیری می‌شود. آزمایشات بیوشیمی خون اطلاعات مهمی در مورد عملکرد کلیه ها، کبد و سایر اندام های بدن ارائه می دهد.

بنابراین افزایش یا کاهش هر جزء می تواند به شناسایی روند بیماری کمک کند. آزمایشات بیوشیمیایی در غربالگری، تشخیص و نظارت بر روند بیماری مفید است.

بخش بیوشیمی
تست‌هـایی که در ایـن بخش انجـام ‌می‌شـونـد

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا