میکروب شناسی

میکروبیولوژی علم مطالعه موجودات میکروسکوپی ویروس ها، باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها و تک یاخته ها است که در مجموع به عنوان «میکروب» شناخته می‌شوند. بخش میکروبیولوژی میکروارگانیسم های عامل بیماری ها (پاتوژن ها) را شناسایی می کند. باکتری ها و قارچ ها روی محیط های میکروبیولوژیکی یا در انواع مختلف رشد می کنند. محیطی که برای کشت میکروارگانیسم استفاده می شود به میکروارگانیسمی بستگی دارد که فرد سعی در جداسازی یا شناسایی آن دارد. بخش میکروبیولوژی همچنین اطلاعاتی در مورد آنتی بیوتیک های مناسب برای استفاده به عنوان درمان برای پاتوژن های مختلف ارائه می دهد.

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا