Bleeding Time (BT) & Clotting Time (CT)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت بررسی زمان خونریزی (BT) و زمان انعقاد(CT)  
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • در صورت وجود مشکل انعقاد خون و عدم خونریزی
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این تست جهت بررسی زمان خونریزی (BT) و زمان انعقاد(CT)  است. زمان BT به تعداد و عملکرد پلاکت ها وابسته است. همچنینCT نشان ‌دهنده نحوه عملکرد کلیه فاکتورهای سیستم داخلی و مشترک انعقادی است.

طی فرایند هموستاز، با واکنش پلاکت و دیواره رگ‌های خونی لخته خون تشکیل می شود. آزمایش BT به منظور اندازه گیری فاز اولیه هموستاز است.

پلاکت ها (ترومبوسیت ها) قطعات سلولی در خون هستند که جز اولین واکنش دهنده هایی هستند که در صورت آسیب به رگ خونی موجب لخته شدن خون می شود. اختلال انعقادی، اپیستاکسی و اختلال پلاکتی در آزمایش بررسی می شود.

سیستم گروه خونی ABO بر زمان تست BT و CT تاثیر می گذارد.