بـرای برخی از آزمایشات باید از قبل وقت گرفته شود ولـي برای آزمایشـات ساده لزومی ندارد