ایمونولوژی

در بخش ایمونولوژی تست های گوناگون  بر روی نمونه های مختلف انجام می گیرند.

این تست ها عبارتند از: اندازه گیری کمی پروتئین های سرم، تست های تشخیصی بیماری های خود ایمنی، تست های ایمونولوژِی،  تست های تشخیصی بیماری های عفونی، تست های تعیین میزان ویروس های HIV و HBV، ایمونوفنوتایپینگ

اغلب تست ها در این بخش، بر اساس واکنش های آنتی بادی هاست که به منظور تشخیص آن از روش های نفلومتری، ایمونو اسی با آنزیم، ایمونو فلئورسانس غیر مستقیم و ... استفاده می شود.

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا