ایمونوالکتروفورز

نامی عمومی برای تعدادی از روش های بیوشیمیایی است که به منظور جداسازی وشناسایی پروتئین ها بر مبنای واکنش آنتی بادی ها انجام می شود.

تمامی انواع الکتروفورز جهت تشخیص و جداسازی پروتئین ها نیازمند وجود ایمونوگلوبولین ها(آنتی بادی) و واکنش آن با پروتئین می باشند. ایمونوالکتروفورز در تشخیص و ارزیابی پاسخ به درمان در بسیاری از بیماری های درگیر کننده ی سیستم ایمنی مؤثر است.

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا