هـورمـون شنـاسی

هورمون ها بر رفتار کلی جسمی ، فکری و عاطفی تأثیر می گذارند.

این بخش ازآزمایشگاه با دارا بودن سیستم های Chemiluminescence و Elisa آزمایشات مربوط به هورمون های تیروئیدی، جنسی، تومورمارکرها و ... را در کمترین زمان و با حساسیت بالا انجام می دهد

تست‌هـایی که در ایـن بخش انجـام ‌می‌شـونـد

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا